សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ៖ ជា​ឯកសារ​ក្លែងក្លាយ ដែលមាន​ផ្សាយ​ថា ផែនការ​គ្រោង ច្របាច់​ក្រសួង​មួយចំនួន​បញ្ចូល​គ្នា និង​លុប​ក្រសួង​មួយចំនួន​ចោល​ – CEN