កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា PropertyGuru ឆ្នាំ​២០១៩ ធ្វើការ​ស្វែងរក​បេក្ខភាព​ឈរឈ្មោះ ដើម្បី​ទទួលបាន​កិត្តិយស​ពី​សមិទ្ធិផល នៃ​ការអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​, ការ​រចនា និង​ការច្នៃប្រឌិត​ – CEN