បុណ្យ​ចុះ​ចាប់​ត្រី​ធម្មជាតិ​បែប​បុរាណ នៅ​បឹង​ក្រម ឃុំ​ជាំ​ក្រវៀន​ – CEN