វិស័យ​កសិកម្ម កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់កាល​ប្រឈម ដែល​ទាមទារ​ឱ្យមាន​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​គាំទ្រ​ – CEN