​រំលឹក​ដល់​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​បរទេស​ អនុវត្ត​សកម្មភាព​របស់​ខ្លួនឲ្យស្រប​តាម​ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ – CEN