ទាល់តែ​ក្រឡាប់​រថយន្ត​ពាក់​ស្លាក​ខ.ម ទើប​ដឹងថា​សុទ្ធតែ​ឈើ​ – CEN