រថភ្លើង​បុក​ឡានក្រុង​ដាច់​ជា​ពីរ ​នៅ​បារាំង ស្លាប់​កូនសិស្ស​ជាច្រើ​ននាក់​ – CEN