រដ្ឋមន្ត្រី​បរិស្ថាន ស្នើឱ្យ​អភិបាលក្រុង​ឡុង​ប៊ិច ពិចារណារ​ឱ្យមាន​ការផ្លាស់ប្តូ​រទស្ស​ន​ទាន នៃ​ការរៀបចំ​ក្រុង​ឈានមុខ ឬ ទីក្រុង​ស្អាត និង​ទីក្រុង​ដែល​ប្រជាជន​ចង់​រស់នៅ​ – CEN