កងទ័ព កម្ពុជា-ថៃ នាំមកនូវភាពសុខសាន្ត ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែន – CEN