កូន​ផ្សោត​ទើប​កើត​ថ្មី​មួយ​ក្បាល ត្រង់ចំណុច​អន្លង់​កាំ​ពី​ – CEN