ឆ្នាំ ២០១៨ អាណិកជន​វៀតណាម​ផ្ញើ​លុយ​ចូល​ស្រុក​គេ ១៦​ពាន់លាន​ដុល្លារ ចុះ​អាណិកជន​កម្ពុជា​វិញ​!? – CEN