បង្កើត​ក្រុមការងារ​ចម្រុះ រវាង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ និង​សមាគម​-​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​សារពើពន្ធ – CEN