ចាប់បាន​រថយន្ត​២០​គ្រឿង ចេញចូល​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ខុស​ម៉ោង​ – CEN