ចិន ៖ ស្ទូច​បាន​ត្រី​ក្រហម “​អ្នកតា​” ធំ​បំផុត​អំឡុង ៥០​ឆ្នាំកន្លងមក​ – CEN