​ក្រុមហ៊ុន​បារី​វី​នី​តុ​ន​គ្រុប នៅតែ​ផលិត​ប្រក្រតីទិន​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​បារី ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ – CEN