​ខេត្ត​ព្រៃវែង ស្នងការ​នគរបាល ចាស់​ចូលនិវត្តន៍ តែង​តែង​ស្នងការ​ថ្មី មាន​វ័យក្មេង​ – CEN