ការងារ​ស្រាលៗ​! ដុស​ឆ្មេ​ញ​ឲ្យ​ក្រពើ ឃើញ​ហើយ​ស្រៀវ​សាច់​ជំនួស (Don’t try it at home) – CEN