ឆ្នាំ​ថ្មី​ស្តាប់​លោកយាយ​វ័យ ១៣២​ឆ្នាំ នៅ​ចិន​ណែនាំ ដើម្បី​មាន​អាយុ​វែង​! – CEN