ស្ថានទូត​ចិន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ថា ស្ថានទូត​ប្រទេស​មហាអំណាច មួយ​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ថា ប្រទេស​ខ្លួន​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​រដ្ឋប្រហា​សម័យ លន់ នល់ រហូត​មាន​សង្គ្រាម​រ៉ាំរ៉ៃ​ – CEN