តម្លៃ អគ្គីសនី នៅក្នុង​ក្រុង​/​ខេត្តសៀមរាប ត្រូវ​ប​ញ្ជុះ​តម្លៃ ចាប់ពី​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​តទៅ តាម​ប្រភេទ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​នីមួយៗ​ – CEN