​ជាង​ភ្លើង​ម្នាក់​ភ្លាត់ស្នៀត បាន​ស្លាប់​បាត់បង់​ជីវិត​ភ្លាមៗ ដោយសារ​ខ្សែភ្លើង​ឆក់​ – CEN