អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អ៊ីស្រាអែល​ប្រកាសថា នឹង​ព្យាបាល​ជំងឺមហារីក​បាន​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​តែ​…១​ឆ្នាំ​ទៀត ប៉ុណ្ណោះ ! – CEN