អ្នកជំនួញ​វ័យក្មេង​ម្នាក់​ប្រកាស​ចង់​បង្កើត​រោងចក្រ និង​រួម​ទន់ ដើម្បី​ផលិត និង​នាំ​មី​ល្ពៅ​ចេញលក់​ក្រៅប្រទេស​… – CEN