បារាំង​ថា​នឹង​ខិតខំ​ផ្តល់​កិច្ចសហការ​បន្ថែមទៀត ជាមួយ​ក្រសួង​កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា ឱ្យមាន​ការរីកចម្រើន​ – CEN