ប្រកាស​តែងតាំង​ព្រះគ្រូ​អនុគណ​ក្រុង​ស្វាយរៀង​និង​ស្រង់ព្រះសុគន្ធវារី​ដល់​មន្ត្រី​សង្ឃ​៥​អង្គ​ – CEN