មន្ត្រី​អាជ្ញាសាលា ត្រូវ​ស្នើ​សុំ​គោលការណ៍​ណែនាំ​ជាមុន ពី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ រាល់​ការអនុវត្ត​ដោយ​បង្ខំ ដែល​អាច​នឹង​មាន​ការ​ប្រឆាំង​ – CEN