ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​ភាពជា​ដៃគូ សម្រាប់​ឥណទាន​គេហដ្ឋាន​ – CEN