អាក្រក់​មែន​! ដាក់​ឆ្កែ​ឲ្យ​ឈរ​នៅលើ​ដំបូល Pass App ហើយ​បើក​យ៉ាង​លឿន បើ​មនុស្ស​វិញ​ប្រហែល​… គ្ឌុក​លើដី​បាត់​ហើយ (​វីដេអូ​) – CEN