ប្រជាជន​កម្ពុជា​ជាង​៦៥​ភាគរយ កំពុង​រួមចំណែក​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN