​នាយក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​នៃ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ពិនិត្យឡើងវិញ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​កំពុង​បន្ត និង​កម្មវិធី នាពេល​អនាគត ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ក្រសួង​សាធារណការ​ – CEN