ស្នើ​ឱ្យ​មាន​ការបង្កើន​ការផ្តល់​ថវិកា ដល់​គណៈកម្មាធិការ​ពិគ្រោះ​យោបល់ កិច្ចការ​ស្ត្រី​និង​កុមារ ដើម្បី​ពង្រីក​សកម្មភាព​ – CEN