រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម ស្នើឱ្យ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី គិតគូ​រពិចារណា និង​ធ្វើការ​សិក្សា ឱ្យបាន​ស៊ីជម្រៅ​បន្ថែមទៀត ពី​លទ្ធភាព​នៃ​ការផ្តល់​ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បី​អនុវត្ត​គម្រោង​នានា – CEN