ស្រ្តី​អង់​គ្លេស​ម្នាក់​ជាប់​គុក​លេង ដោយ​សារ​ទះ​កំ​ផ្លៀង​មន្រ្តី​អន្តោ​ប្រវេសន៍​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី – CEN