មនុស្ស​ស្អី​សាហាវ​ម្លេះ​! គ្រាន់តែ​ឮ​ភរិយា​មាន​បំណង​ចង់​លែងលះ ស្រាប់តែ​សម្លាប់​ដោយ​ចងករ​ជាប់​នឹង​ដុំថ្ម រួច​ទម្លាក់​ចុះ​បឹង​ – CEN