បូមទឹក​បញ្ចូល​ក្នុង​ស្រះ​ទឹក នៅ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​ – CEN