ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា នឹង​ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​បង្រៀន​សរសេ​រកូដ​ដល់​សិស្ស​នារី​ – CEN