មិនធម្មតា​! ត្រឹម​១​ខែ​ដើម​សោះ អាច​ចាប់បាន​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​រហូតដល់ ២១៥ គ្រឿង និង​ពិន័យ​សរុប​ជា​ទឹករហូតដល់…. – CEN