រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម ៖ ទាមទារ​ឲ្យ​មានការ​គ្រប់គ្រង ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម ជី​កសិកម្ម ថ្នាំ​កសិកម្ម និង​សម្ភារៈ​កសិកម្ម ស្របពេល​វិស័យ​កសិកម្ម កំពុង​តែមាន​សន្ទុះ​ឈានឡើង​ – CEN