បងស្រី​ស្តេច​ថៃ ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​ការបោះឆ្នោត​ខាង​មុខ ធ្វើ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​ – CEN