នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ វង្ស ពិ​សេន ៖ ឆ្នាំ​២០១៨ ខ​ភម បំពេញការងារ​យ៉ាង​ល្អ​បំផុតសម្រាប់​ជាតិ​និង​មាតុភូមិ – CEN