សិស្សសាលា​បឋមសិក្សា​ក្តី​តា​កុយ​ទៅ​រៀន​ជាមួយ​ដប​ច្រក​ទឹក​ពី​ផ្ទះ កាត់បន្ថយ​ការប្រើប្រាស​ដប​ទឹក​ផ្លា​ស្ទិ​ក ជួយ​ដល់​សុខភាព​ – CEN