ការិយាល័យ​អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាស​ប្រឆាំងនឹង​សកម្មភាព​ភេរវកម្ម​នយោបាយ​ពី​ក្រៅប្រទេស​ – CEN