យុវជន​មួយក្រុម​នឹង​ទៅ ជំរំ​តង់ សិសិររដូវ​ឋានសួគ៌​បូកគោ ឋានីយ​តុសិត​ – CEN