ពលរដ្ឋ​រស់នៅក្នុង​សង្កាត់​រកា​ក្នុង​ក្រុង​ដូន​កែវ​អស់​ទំនុកចិត្ត​លើ​ប៉ូលិស​ប៉ុស្តិ៍ ខណៈដែល​ជនរងគ្រោះ​ជា​ស្ត្រី​កូនខ្ចី​ត្រូវគេ​នាំគ្នា​ចូល​វាយ​ដល់​ក្នុងផ្ទះ រស់នៅ​ទាំង​ភាពភ័យក្លាច និង​សម្រក់​ទឹកភ្នែក​រក​យុ​តិ្ត​ធម៌ – CEN