អ្នក​ចូលចិត្ត​ញ៉ាំសូកូឡា​មាន​ដឹង​អត់ថា​វា មាន​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​សុខភាព​? – CEN