រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​យុត្តិធម៌​ថៃ ទទួលយក​សំណើ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​កម្ពុជា សម្រួល​ដំណើរការ​ឆ្លងដែន របស់​ពលករ​កម្ពុជា ទៅធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN