អ្នកស្រុក​មេមត់ ប្រារព្ធ​ពិធី​ចាប់​ត្រី ដោយ​ប្រើ​ឧ​បរ​ណ៍​បុរាណ រួមគ្នា​ក្នុង​បឹង​ក្រម – CEN