ចាប់​ប្ដី ដែល​យក​អង្រែ និង​ដងចប វាយ​សម្លាប់​ប្រពន្ធ ព្រោះ​ប្រច័ណ្ឌ​ប្រពន្ធ ជាមួយ​អ្នកជិតខាង​ – CEN