អ្នក​ដែល​ធាត់​ជ្រុល អាច​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ទាំងនេះ​ – CEN