រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន ឆ្លើយ​សំណួរ របស់​ប្រធាន​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​ – CEN